středa 11. března 2015

Arkhareon Miniatures

Arkhareon Miniatures je nová společnost, která se specializuje na fantasy miniatury. V jejich plánech jsou jednak 54mm figurky pro sběratele, které budou vycházet především ve formě vinět a diorám, a také 32mm figurky pro hráče wargamingových a RPG her. Jeden z velkých projektů firmy, plánovaný na příští rok, je stolní hra s miniaturami, která obsahuje jak prvky wargamingu i RPG.
 
Arkhareon Miniatures is a new company  specialized in fantasy miniatures. First they are going to focus on 54 mm figures for collectors, based mainly in the form of vignettes and dioramas, as well as 32 mm figures for wargaming and RPG players. One of the major projects of the company, planned for next year, is a board game with miniatures, which contains both elements of wargaming and RPG.
 

Veškeré chystané miniatury z dílny Arkhareon miniatures vychází z koncepce originálního vlastního universa. Svět Illada, v němž se bude odehrávat děj stolní hry, bude také světem, s nímž se budete setkávat prostřednictvím 54mm vinět a diorám.
 

All upcoming miniatures from the Arkhareon miniatures workshop are based on the concept of original own universe – the Illada world. There will take place storyline of the game. You will be also known this world through the 54 mm vignettes and dioramas.
 

Je to svět Říší Kenakarrské Růže, v němž zuří válka právě o tuto čaromocnou rostlinu - Černou růži z Kenakarry. Veškeré produkty a miniatury proto označují loga Arkhareon Miniatures:
 

It is a world of Empires of Kenakarra Rose and bloddy war rages just for this charming plant – the Black Rose of Kenakarra. All products and miniatures therefore are indicated with following Arkhareon Miniatures logos:   a/and Realms of Kenakarra Rose: The War.
První projekty, které v současné době vznikají, jsou 54mm diorámy. Obě se odehrávají v době velké války o Kenakarrskou Růži. První z nich, jejíž sculpting probíhá v naprostém utajení (velké odhalení hotové diorámy je plánováno na Duben 2015), zamíří na Kickstarter v květnu tohoto roku. Jde o Bitvu u Rinianu.

The first projects that are currently produced are two 54 mm dioramas. Both take place in the Great War for Kenakarra Rose. The first one whose sculpting is in progress in total secrecy (the big reveal of the finished diorama is scheduled for April 2015), heads to the Kickstarter in May this year. It is the battle of Rinian.

54mm dioráma bitvy u Rinianu znázorňuje boj královny Aro-Obeliadských Elfů se skřetím náčelníkem na horské bestii Rchattě. Mimo této ústřední dvojice pak dioráma obsahuje dalších 6 figurek. V rámci stretch goals pak bude k dispozici množství rozšiřujících/alternativních dílů (zbroje, zbraně, paže, hlavy, atd.), dodatečných figurek (celkem sedm nových figurek rozšiřujících diorámu, pro některé zástavy - pledges - zcela zdarma) a také další malé vinětky.
 

The 54mm diorama of the Battle of Rinian represents the fight of Queen of Aro-Obeliad Elves against Orc chieftain riding his mountain beast Rchatt. Except this central pair there are additional six miniatures. Many expansion / alternative parts (e.g. armor, weapons, arms, head, etc.) will be available within stretch goals. Seven new (!) additional figures for expansion the diorama - for some collaterals - pledges – will be completely free of charge. As well as other small vignettes.

O historickém pozadí bitvy u Rinianu budou postupně vycházet články na produkčním blogu společnosti. První z nich vám přináším nyní i na tomto blogu.
 

Articles focused not only on this battle but the historical background at all will be gradually published on the company production blog. The first one is brought to you on this blog right now.     
     

Bitva u Rinianu

Ve třetím měsíci Temné války se v předhůří Rinianu, nevelkého skalnatého pohoří na území říše Aro-Obeliadských elfů, odehrála velká bitva, v níž Elfové porazili spojené vojsko horských skřetů, krobarosanských trpaslíků a soranských elitních válečníků. 

Účastníci Bitvy

Aro-Obeliadští elfové. 
Jedna ze tří větví, do nichž se elfové postupně rozdělili po odchodu Tvůrců.
Tito elfové nejvíce padli ve své velikosti. V době Temné války se jim říkalo Krvaví elfové. Stali se dobyvačným a věčně válčícím národem drženým  před Válkou v šachu svými sousedy, obrovskou a mocnou lidskou říší Alberia. Alberiané několikrát elfy zastavili v jejich dobyvačné rozpínavosti a necelé dva roky před Temnou Válkou je rozdrtili v několika velkých bitvách. Elfové byli nuceni podepsat mírovou smlouvu a platit válečné reparace. I přes relativní mírnost podmínek vítězů byli Elfové touto porážkou hluboce otřeseni a poníženi. Všechny národy Illady byly nuceny uznat, že čas vznešených  definitivně  mijí a přichází čas lidí. Alberianská  říše lidí se ocitla na vrcholu své moci a síly, kulturní i vojenské. A nekompromisní, ale v podstatě velkorysý přístup k poraženým ukázal světu, že vznešenost není výsadou rasy. Alberiané se stali  skutečně vznešeným lidským národem. To dráždilo Krvavé elfy ještě víc.
   Když začala Válka o Kenakarrskou růži bitvou u Rosteyhirnu, z níž vzešel temný  král Sor-Ran jako vítěz (více o Sor-Ranovi  později), byly ustaveny první spojenecké smlouvy a byl tak položen základ Rudé Aliance, v níž od začátku aktivně působila kromě Farseů (okřídlené vznešené rasy příbuzné s elfy)  především Alberianská říše, zdálo se, že krvaví elfové se v Temné válce přidají na stranu temnoty. Chvíli to tak vypadalo, a jejich královna Nighar skutečně zvažovala tuto možnost. Zdravý rozum ale zvítězil. Krvaví elfové zůstali zpočátku neutrální, odmítli i Sor-Ranovu nabídku na spojenectví, ale když byli napadeni skřety a horskými trpaslíky, rozhodli se nakonec vstoupit do Rudé aliance bojující proti Temnotě. To byla první kapitola popisující pozadí bitvy u Rinianu.

   Tento projekt ale není jediným projektem Arkhareonu. Na jejich produkčním blogu můžete nalézt wip fotografie vznikajících skulptů pro druhý projekt - a sice  výjev z obléhání Alberianského hlavního města Agrianoru. 


Z některých textů přidaných k WIP obrázkům se dozvíte i střípky historického pozadí tohoto obléhání, zásadní informace však dorazí až po ukončení prvního projektu, diorámy bitvy u Rinianu.


WIP sekce

Battle for Rinian

In the third month of The War for Kennakarra Rose in front of the Rinian mountains, small rocky mountains on the territory of Aro-Obeliad Elves empire, great battle took its place. The Orcs, Krobarosian dwarfs and Soranian elite warriors were defeated Elves.

The battle participants

Aro-Obeliad Elves

One of three lines, which was defined by Elves when all Creators left. These Elves fell down very seriously in their ennoblement. During the  war for Kenakarra Rose they were called The Bloody Elves. They were very strong conquerors. Only the Alberians were able and strong enough to stop them and almost two years before The great war for Kenakarra Rose began they were victorious in many great battles. The Bloody Elves had to sign the peace agreement and to pay reparations for war damages. Although these conditions were not extremly hard, The Bloody Elves were very humble do to their rout. All nations of Illada had to agree that becomes new age of people and their all times of magnificence is away. The Alberian people empire was strong, powerful, it had great and unique culture and army. It was gold age of this empire. And their treatment and communication with their defeated enemies told the rest of the world that nobility is not only the privilege of  race. And The Alberians became a real noble human nation. And it was the reason why The Bloody Elves were in rage more and more.


When The great War by The Battle of Rosteyhirn began, The Dark King Sor-Ran won (more informations about Sor-Ran later), the first war partnership contracts were written and the base of The Red Alliance was created. There were also Alberian people with Farseas together in this Red Alliance and they were very active members of it and it looked like The Bloody Elves would like to fight on the side of the darkness. Queen Nighar was really thinking about this possibility for a short time. But she was clever enough to say no and so The Bloody Elves were neutral in the beginning they said no to Sor-Ran partnership too, but as they were attacked by Mountains Orcs and  Dwarfs, they suggested to come into The Red Alliance against The Darkness.
This is the first chapter. More to come...

This project is not the only one by Arkhareon Miniatures. Check their production blog to find WIP photos of emerging sculpts for their second project - namely the scene of the siege of Agrianor the capital of AlberianSome texts are/will be posted under WIP images where you will learn bits and pieces of the historical background of the siege and other fundamental information. It will not arrive till the the first project, diorama of the Battle of Rinianu, will be finished.


WIP picturesŽádné komentáře:

Okomentovat