úterý 31. října 2023

Hezký Halloween 2023

Dušičky mám za intimní svátek, který má být pro každého důležitý a každý by si měl najít alespoň chvilku na rozjímání... Je to však na každém. Vedle toho Halloween mám za čistě komerční den. I tak je to však dobrá záminka třeba pro nějakou tu figurku, namalování nějaké drobnosti, či si jen dát třeba kafe. Aspoň já to tak mám.
 
úterý 17. října 2023

3D crash

Asi tak před měsícem jsem vás lákal na článek o (mých) potížích s 3D tiskem. Možná jsem to na sebe přivolal, protože při instalaci nové grafické karty a rozšíření paměti RAM (to skutečně viditelně pomohlo!) se mi vlastní hloupostí podařilo zničit, tedy doslova olámat, pevný disk, respektive část, kam se připojuje datový kabel do základní desky. A aby toho nebylo málo, byl disk se tím stal nepoužitelný, protože nejen že jsem ho olámal, ale poškodil samotné připojení - kontakty na disku. Ani ne dva roky starý 2TB disk se stal nepoužitelným, ale hlavně všechna data na něm i trvale nepřístupná. Tedy při pohledu na to, kolik by stálo obnovení dat, jsem je označil za ztracená. Nejen že jsem na něm měl vedle fotografií i všechny STL soubory. Zkrátka naštěstí do odnesl jen disk. Škoda mohla být větší. Přesto takřka měsíc výpadek příspěvků na blog. Článek však již píšu, ovšem stále ještě dohledávám některé fotografie. Zálohovat je třeba opakovaně a pečlivě. To je první rada, která není z mých úst, ale plně se za ni připojuji. Naštěstí Něco málo zálohované mám. I na samostatných discích, jenže právě tento disk jsem chtěl zazálohovat a fyzicky vyndat z PC. Když se něco má pokazit, jak říká Murphy, tak se to pokazí. Článek však můžete očekávat a pak i postupně plné obnovení blogu.


About a month ago I lured you to an article about my difficulties with 3D printing. Maybe I brought it on myself, because when installing a new graphics card and expanding the RAM memory (it really visibly helped!), I managed to destroy, literally break, the hard drive, or rather the part where the data cable connects to the motherboard, through my own stupidity. And to make matters worse, the drive became unusable because I not only broke it, but damaged the connection itself - the contacts on the drive. Not even two years old, the 2TB disk became unusable, but above all, all the data on it was also permanently inaccessible. So looking at how much it would cost to restore the data, I marked it as lost. Not only did I have all the STL files on it in addition to the photos. In short, fortunately, he only took the disc. The damage could have been greater. Still, almost a lack of blog posts. I'm already writing the article, but I'm still looking for some photos. They need to be backed up regularly and carefully. That's the first piece of advice that isn't from my own mouth, but I'm totally on board with it. Fortunately, I have a little backup. Also on separate disks, but I wanted to back up this disk and physically remove it from the PC. When something is going to go wrong, as Murphy says, it will. However, you can expect an article on the blog and then gradually a full recovery.


Barvy podzimu - Colors of Autumn

 

Jaké jsou vlastně barvy podzimu? Nejlepší je si je vzít z růží smotaných ze spadlého listí. Na začátku podzimu je vše barevnější než jindy. Jen se tady v těchto barvách nevyskytuje bílá. Ale jasně žlutá - to je již jiná káva. A samozřejmě červené. Na jaře již budou všechny barvy smutně tmavě hnědé. Ale teď... Co je využít k malování figurek? No nebo jako pohlednici. Tolik barev jako teď v přírodě jindy jen tak nenajdete.

What are the colors of autumn like? It is best to 'take' them from roses made of from fallen leaves. At the beginning of autumn, everything is more colorful than usual. Only white does not occur here in these colors. But bright yellow - that's a different cup of tea. And of course red. In the spring, all the colors of those roses will be a sad dark brown. But now... What are they used for painting fantasy figures / uniforms? You don't paint? So use it as a postcard. You will not find so many colors in nature like now.

sobota 9. září 2023

Medúza - hotovo


Medúza je hotová, takže zpět ke 3-D  tisku. Ovšem pro tuto chvíli dobrou noc. 

PS: Figurka vytištěná 3-D tiskárnou se maluje stejně dobře jako když je z resinu, popřípadě bílého kovu anebo z plastu. 

Více fotografií příště, tohle je jen aktuální stav. Medúzu jsem namaloval trošku jinak, než jak je právě tato namalována. Jednak je zmenšená, ale hlavně jsem si říkal, že to nemůže být žádná sexy žena. Byť tedy s hady místo vlasů. Tak jsem se snažil ji namalovat tak, aby byla stále svým způsobem hezká, ale přeci jen s viditelnými stopami prokletí. Tedy ono vlastně i záleží, jaký výklad přijmete za svůj.  Každopádně to byla jedna ze tří gorgon, tedy ona byla smrtelná. Stejně tak je to i s jejím jménem, našel jsem jak Medúza, tak i Medúsa. Mému srdci je nejbližší ta, která se objevila v Souboji Titánů, filmu z roku 1981. 


 

The bust of Medusa is done, so back to 3-D printing. But for now, good night.  

PS: A figure printed with a 3-D printer can be painted just as well as if it is made of resin, or white metal or plastic. More photos next time, this is just the current state. 

I painted the Medusa a little differently than this one is painted. For one thing, she's petite, but mostly I thought she couldn't be a hot woman. Even with snakes instead of hair. So I tried to paint her so that she was still pretty in her own way, but still with visible traces of the curse. So it actually depends on which interpretation you accept as your own. Anyway, she was one of the three gorgons, so she was mortal. It's the same with her name, I found both Medusa and Medusa. Closest to my heart is the one that appeared in the movie Clash of the Titans (1981).

středa 30. srpna 2023

Medúza - malování aneb...

Právě proto jsem potřeboval 3D tiskárnu! 

Pokud jsem totiž kdysi mluvil o 3D tiskárně jako o něčem, co bude pro mne významným milníkem, tak jsem tím nemínil 3D modelování jako takové, byť je to věc úžasná, ale stále ji beru jen jako něco navíc. Z mé strany byl 3D tisk hlavně jako něco, co mi umožní více malovat a také kombinovat běžný způsob modelování s 3D. Tedy hlavně jako kombinování vymodelované figury, busty.... čehokoli a 3D výtisku třeba nějakého doplňku jako je zbraň, medaile, šperk... Mimochodem naskenovat nějaký předmět umožňují 3D skenery, které jsou stále poměrně nedostupné, nebo se jedná o ne právě dvakrát výhodná zařízení. Jenže i jen trochu lepší mobilní telefon a správná aplikace poskytuje už teď velmi dobré výsledky. Jenže kdysi dávno jsem i říkal, že 'klasické' modelování má stále své místo. Musím se přiznat, že jsem si tím dnes jistý více než tenkrát. Ono totiž je to jako se vším. 

Velká část věcí je průměrná a jen menší část se opravdu liší. A výhodou 3D tisku je i to, že se z malé věci - teď sám nevím, jak to lépe nazvat - se dá udělat velká (tomu bude věnován vlastní článek, konkrétně se bude jednat o bustu hrobníka, kterého již mám vytištěného, ale k jeho malování se jen tak nedostanu). Ke všemu si kopií můžete vytisknout, kolik chcete. To je třeba něco, co v mých začátcích a zkoušet si různé techniky. Jenže hlavní práce zůstane stejně na vás.

Pokud jsem tedy mluvil na začátek obsáhle, tak kdo mne zná, již ví, že jsem to neudělal jen tak zbůhdarma. Mezi ty věci, i které jsou jiné než průměr, o kterém, jsem mluvil, podle mne patří busta medúzy. STL soubor jsem koupil na STL etsy.com a pochází z celé figury. O původu, řekněme legálnosti, STL souborů jsem tu již mluvil.  Busta Medúzy tam byla a je volně k prodeji a osobně to tak celé beru. Dokonce se mi podařilo i najít původní celou figuru. Dále se tím nebudu zabývat. Mimochodem Hrobník, o kterém jsem mluvil, je také udělaný z celé figury. Ovšem busta medúzy se mi tak moc líbila, že jsem neodolal a je mezi prvními, které jsem vytiskl. Momentálně je rozpracovaná, ale dost už na to, abych vám ji mohl ukázat. Vytisknu si ještě alespoň jednu s tím, že ji namaluji jinak. Mám za to, že by to mohlo být přínosné. Přeci jen malování mě baví více než cokoli jiného. Snad jen modelování se tomu vyrovnává. Opět k tomu přinesu postup. Nyní jen fotografie. A protože se prázdniny chýlí ke konci, tak hezké září všem a ať nám budoucnost přinese lepší dny. úterý 22. srpna 2023

Nutné úpravy před tiskem / Necessary adjustments before printing

Krásný den všem. Jak jsem slíbil na konci minulého příspěvku, budu se teď věnovat tomu, co je nutné udělat před každým tiskem. Samozřejmě se to liší podle toho, co právě tisknete. Já to však považuji za nutnost. O naklonění tisku jsme si již říkali. Možná jste si všimli, že na fotografii z minulého příspěvku byl vidět i nakloněný  model řeckého Parthenonu. Tisk proběhl naprosto bezchybně a chrám během tisku držel na svém místě jako přibitý. To je první věc, kterou je nutné si případně nastavit. Máte-li zkušenosti, viděli jste, nějaký předpřipravený tisknutelný model, určitě jste si všimli, že je nakloněný. Dělejte to také tak! 
 
Nice day to all. As I promised at the end of the last post, I will now cover what needs to be done before each print. Of course, this varies depending on what you're printing. However, I consider it a necessity. We have already talked about the tilt of the press. You may have noticed that the photo from the previous post also showed a tilted model of the Greek Parthenon. The print went absolutely flawlessly and the temple held in place like a nail during printing. This is the first thing you need to set up. If you have experience, you have seen any ready-made printable model, you will surely notice that it is tilted. Do it too!

Naklonění modelu / tilting the model
 
A jaké že jsou tedy ty další věci, které potřeba před zahájením tisku zkontrolovat?
 
So what are the other things you need to check before you start printing?
 
 
Omlouvám se za případné zmatení, protože jednička je na obrázku vpravo a měla by být vlevo. Původně jsem neplánoval udělat obrázek jako návod, jenže když jsem ho zpracovával, řekl jsem si, že to bude nejlepší udělat právě tak. Čísla tedy znamenají první krok, druhý...

Tedy jako první je potřeba si zkontrolovat, zda je model dutý. U malých a plochých modelů to samozřejmě neděláme, mohlo by to spíše uškodit, ale u větších modelů to ušetří jednak samotný resin a pak také díky tomu snížíme riziko, že se model utrhne během tisku. A to třeba po nějaký pěti hodinách tisku vysloveně naštve.

I apologize for any confusion as the number one is on the right in the picture and should be on the left. I didn't originally plan to make the image as a guide, but as I was processing it I thought it would be best to do it that way. So the numbers mean the first step, the second...

So the first thing you need to do is check if the model is hollow. Of course, we don't do this for small and flat models, it could be more damaging, but for larger models, it saves both the resin itself and also reduces the risk of the model tearing off during printing. And that gets really annoying after about five hours of printing.

3K, 8K, 12K... co to vlastně znamená?

3K, 8K, 12K... what does that really mean?

Každý slicovací program (tedy program, který soubor třeba ve formátu *.STL převede na tisknutelné vrstvy, kdy platí, že čím více vrstev, tím jemnější povrch, podle toho se také rozlišují tiskárny, kdy je u nich uvedeno například že umí 3K rozlišení - tu mám třeba já a je to poměrně málo, ale pro mé potřeby to bohatě stačí - můžete si i pořídit třeba i 8K tiskárny, 12K... tam platí, že čím je ono číslo vyšší, tím je tisk jemnější, ale zároveň jsou to již takové hodnoty, kde rozdíly poznáte jen pod mikroskopem a je pak lepší se dívat na rychlost tisku, údržbu, kolik stojí spotřební materiál... 
 
Slicovacích programů je více. Mají svou základní a placenou verzi. Já používám hlavně dva. Jako free verzi. Pro mé potřeby je to naprosto vyhovující. Jinak fungují na základě předplatného a to je prodejní model, který osobně vysloveně nesnáším. Tedy v první řadě používám CHITUBOX (nečtěte to jako Šit-o-boks :-). žádný shi* to totiž není. Naopak. Právě pro tento program jsem zpracoval i onen návod. Nemusíte se však bát, podobné/stejné funkce najdete i jinde, jen se budou třeba jinak jmenovat.
 
 Every slicing program (i.e. a program that converts a file, for example in *.STL format, into printable layers, when it is true that the more layers, the finer the surface, printers are also distinguished accordingly, when it is stated with them, for example, that they are capable of 3K resolution - here I have, for example, and it is relatively little, but it is more than enough for my needs - you can also buy 8K printers, 12K... the higher the number, the finer the print, but at the same time they are already such values where you can recognize the differences only under a microscope and then it is better to look at the printing speed, maintenance, how much consumables cost...  
 
There are more splicing programs. They have their basic and paid version. I mainly use two. As a free version. It is perfectly adequate for my needs. Otherwise, they operate on a subscription basis, and that's a sales model that I personally absolutely hate. So, first of all, I use CHITUBOX (don't read that as Shit-o-boks :-). it is no shi*. On the contrary. It was for this program that I also developed the instructions. But don't worry, you can find similar/same functions elsewhere, they just need to be named differently.

1. Dutina /  #1 Hollow


CHITUBOXu v jeho zdarma šiřitelné verzi máte dvě možnosti ohledně výplně dutého prostoru. Prostor necháte prázdný, nebo si vyberete možnost Grid 3D. Nechat prázdný prostor, pokud ho nepotřebujete třeba u tisku sudů, nedoporučuji. Možná si pamatujte, jak jsem psal, že vytvrzený resin bývá křehký a rád praská. Samozřejmě záleží na tom, jaký používáte. Právě pro zvýšení pevnosti a udržení tvaru je dobré prostor vyplnit. nepoužijete-li čirý resin, do prostoru neuvidíte, takže je vlastně jedno, jaký bude vzor vyplnění. 
 
 
With CHITUBOX in its free expandable version, you have two options regarding the filling of the hollow space. You can leave the space empty or choose the Grid 3D option. I don't recommend leaving the space empty if you don't need it, for example when printing barrels. You may remember how I wrote that cured resin tends to be brittle and tends to crack. Of course it depends on which one you use. It is good to fill the space to increase the strength and maintain the shape. if you don't use clear resin, you can't see into the space, so it doesn't really matter what the fill pattern is.
 
2. Otvor /  #2 Hole
 
Pokud udělte předmět dutý, je potřeba vykrojit otvor. Minimálně dva. Je to proto, že pak resin může sám odtékat. Pokud byste otvory neudělali, nevtvrzený resin by zůstal v modela a trvá opravdu velmi dlouho, než by vytrvdl.   K tomu totiž potřebuje UV světlo. Nesmíte také zapomínat na to, že tekutý resin je jedovatý. Proto vytištěný model pečlivě očistěte a nikam nespěchejte. Mimochodem když jsem mluvil na úplném začátku právě o tom, že se budu s vámi dělit o své chyby, tak jedna z nich se týká právě toho. Pokud očištění neuděláte dobře, zaděláte si na velké problémy. Nezapomeňte také během toho používat rukavice, brýle a masku. Na to nesmíte nikdy zapomenout. Jak udělat do modelu díru, nejdete na druhém obrázku v tomto příspěvku. Postup je označený pod číslem dvě.
 
If you make the object hollow, you need to cut a hole. At least two. This is because then the resin can drain itself. If you didn't make the holes, the uncured resin would remain in the model and take a really long time to harden. For that, it needs UV light. You must also not forget that liquid resin is poisonous. Therefore, clean the printed model carefully and take your time. By the way, when I spoke at the very beginning about the fact that I would share my mistakes with you, one of them refers to this very thing. If you don't do the cleaning well, you're going to be in big trouble. Also, don't forget to wear gloves, goggles and a mask while doing this. You must never forget that. How to make a hole in the model is not shown in the second picture in this post. The procedure is marked with the number two.

3. Podpěry#1 Supports

Na obrázku můžete vidět, jak se podpěry udělají. Tedy jak se udělají automatické podpěry. Protože je to natolik důležité téma, nebudu se tomu nyní více věnovat. Zaslouží si to samostatný článek a už teď jsem napsal textu až moc. Takže příště. Předtím však se pravděpodobně dám příspěvek o mých dosavadních chybách.

In the picture you can see how the supports will be made. That is, how to make automatic supports. Since this is such an important topic, I will not go into it further now. It deserves a separate article and I have already written too much text. So next time. Before that, though, I'll probably make a post about my mistakes so far. I am suru you will find it quite valuable.

pátek 18. srpna 2023

Háčkované menu / Crochet menu

Po delší době zase něco jiného. Háčkování. Možná mám na něco nadání, ale když jsem sledoval, jak tohle vzniká, tak asi tak u prvního až druhého oka jsem ztratil orientaci. Věřím však, že ne každý to tak má. Pokud by byl zájem o nějaký návod, tak se pokusím.
Ochranná fólie na LCD a naklánění modelu / Protective LCD foil and How to orient prints

Modely je dobré naklonit. Nechci hned říkat, že to nutné udělat před každým tiskem. Je však třeba říci, že právě to bývá nejčastější příčinou nezdařeného tisku. Model, který tiskneme, se prostě utrhne od platformy a spadne do   vaničky s tekutým resinem. To následně může způsobit, že dojde k protržení FEP filmu a resin vyteče na LCD displej. Případně i do tiskárny. Protože to není technická závada, na reklamaci nemáte nárok. Tedy já jsem o tom nikdy neslyšel. V každém případě nás pak čeká minimálně výměna displeje, tedy něčeho, co tvoří velkou část ceny tiskárny.

Osobně proto doporučuji ochrannou fólii na displej. Pokud neseženete potřebnou velikost, protože každý displej má jiné rozměry (zeptejte se proto svého prodejce), stačí použít FEP fólii bez předvyražených otvorů a jednoduše ji sestříhat na rozměr, jaký potřebujete. Tedy větší než je plocha displeje. Fólii pak ještě opatrně přelepíte izolepou a je to. Pokud se teď FEP fólie poruší a resin vyteče, stačí jen resin z vaničky opatrně vylít - nezapomeňte, že je to jedovatá chemikálie - a poškozenou FEP fólii ve vaničce vyměnit. Stejně tak i ochrannou fólii na LCD. Vřele tento postup doporučuji.

It is good to tilt the models. I do not want to immediately say that it is necessary to do it every time. However, it must be said that this is the most common cause of failed printing. The model we are printing simply breaks away from the platform and falls into a tub of liquid resin. This can subsequently cause the FEP film to rupture and the resin to leak onto the LCD display. Or even to the printer. As it is not a technical fault, you are not entitled to a claim. I mean, I've never heard of it. In any case, we will at least have to replace the display, something that makes up a large part of the price of the printer. 

 That's why I personally recommend a screen protector. If you can't get the size you need because each display has different dimensions (ask your dealer for that), just use FEP film without pre-punched holes and simply cut it to the size you need. That is, larger than the display area. Then carefully cover the foil with insulating tape and that's it. Now, if the FEP film breaks and the resin leaks out, all you have to do is carefully pour the resin out of the tub - remember that it is a poisonous chemical - and replace the damaged FEP film in the tub. As well as the protective film on the LCD. I highly recommend this procedure.

 

Co jsem se dnes naučil / What did I learn today?
 
9. Pro snížení rizika nepovedeného tisku je potřeba model před tiskem naklonit o 10° - 15° u malých předmětů a předmětů s nepravidelným povrchem. U předmětů s velkou plochou a rovným povrchem jako třeba stavby pak 30°- 45°. Snížíme tím síly, které by mohly model odtrhnout od základny. Výrazně se tím skutečně riziko odtržení od podložky sníží. 
 
10. Pro ochranu LCD displeje tiskárny a samotné tiskárny, je třeba instalovat na 3-D tiskárnu ochrannou fólii. Pokud neseženeme přesnou velikost, stejně poslouží i náhradní FEP fólie potřebných rozměrů. Na samotné sklo LCD displeje totiž NIKDY nic nelepíme a musíme počítat s většími rozměry než je samotná obrazovka. Fólii přilepíme obyčejnou průhlednou lepící páskou.
 
#9 To reduce the risk of unsuccessful printing, it is necessary to tilt the model by 10° - 15° before printing for small objects and objects with an irregular surface. For objects with a large area and a flat surface, such as buildings, then 30°-45°. This will reduce the forces that could tear the model off the base. The risk of separation from the mat will be significantly reduced.  
 
#10 To protect the LCD display of the printer and the printer itself, it is necessary to install the necessary film on the 3-D. If we can't find the exact size, spare FEP foils of the required dimensions will do just as well. We NEVER glue anything to the glass of the LCD display itself and we have to count on larger dimensions than the screen itself. We stick the foil with ordinary transparent adhesive tape.

Příště / next time

Úprava modelu před vlastním tiskem. / Editing the model before actual printing.